Valstybiniai dokumentai

LR Konstitucija (http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm)

Vaiko teisių konvecija https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.19848

LR švietimo įstatymas https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

Ikimokyklinis ugdymas https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786

Geros mokyklos koncepcija

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f2f65120a7bb11e5be7fbe3f919a1ebe

Pedagogų atestacija

http://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/atestacija/pedagogu-atestacija

Reikalavimai vaikų žaidimo aikštelėms

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09eb8720823b11e5b7eba10a9b5a9c5f

„Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

http://www.smm.lt/uploads/documents/Svietimas_ikimokyklinis/20120620%20aktas.pdf

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bdc0a5b04d5b11e5b0f2b883009b2d06

https://svarusinternetas.lt/

 

 

© 2022 mir.lt
Versija neįgaliesiems