„eTwinning“

„Mažasis dizaineris“ (,,The little designer“)

Projekto trukmė.  2020-07-28 – 2021-04-15

Projekto kūrėja. Rita Bartuškienė  iš Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio ,,Buratinas“.

Projekte dalyvauja. Vilkaviškio vaikų l/d „Buratinas” „Debesiukų“, ,,Kregždžiukų“ grupių, Lietuvos ir Europos  švietimo įstaigų pedagogai, vaikai, tėvai.

Projekto tikslas: plėtoti vaikų visuminį ugdymą(si) per   STEAM sritis, skatinti  į kūrybinį procesą pažvelgti visapusiškai, integruojant visų mokomųjų dalykų žinias ir gebėjimus, lavinti pažinimo, kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas, formuoti  inovacijų kultūrą, patirti kūrybos džiaugsmą.

Projekto eiga. Organizuosime internetinius susitikimus idėjoms dalytis, tartis, bendrauti ir bendradarbiauti. Projekto partneriai kurs, konstruos įvairius dizainus naudojant  kūrybos, meno, pažinimo, STEAM metodus ir IT.

Projekto rezultatas. Mokiniai žinos ir praktiškai išbandys kas yra  dizainas, dizainerio profesija, suvoks, kad gamtos mokslai, dizainas ir technologijos, inžinerija ir matematika suteikia plačią karjeros pasirinkimo įvairovę, atsiskleis vaiko saviraiškos ir pažinimo poreikiai, įgis pasitikėjimo savimi, išgyvens kūrybos džiaugsmą kurdamas.

https://youtu.be/UdSYVLRo-vM

https://youtu.be/GYEot9BbKZA

 

,,Kelionė metų laikų karuselėje‘‘ (,,A tour round the seasons‘)

Projekto trukmė: 2019-10-01 – 2020-08-30

 Projekto kūrėja: Kėdainių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka‘‘ pedagogė,

metodininkė Rasa Simanavičienė ir Kauno mokyklos-darželio ,,Šviesa‘‘ pedagogė Virginija Paužienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Kregždžiukų”, , Šiaulių vaikų lopšelio-darželio ,,Coliukė“,  Šiaulių vaikų lopšelio-darželio ,,Žirniukas‘‘“ Kauno darželis – mokykla,,Šviesa“, Klaipėdos vaikų lopšelio-darželio ,,Aitvarėlis“, Klaipėdos vaikų lopšelio-darželio ,,Puriena“, Kėdainių vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka“, Kėdainių vaikų lopšelio-darželio ,,Aviliukas“, Alytaus vaikų lopšelio-darželio ,,Girinukas“, Alytaus vaikų lopšelio-darželio ,,Pasaka‘‘, Alytaus vaikų lopšelio-darželio ,,Dzūkija“, Rokiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Varpelis“, Kelmės vaikų lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ Telšių raj. Varnių progimnazijos, Selcuklu, Turkijos mokyklų grupių, klasių, bendruomenės.

Projekto tikslas: kaupti gamtos pažinimo patirtį, pastebėti gamtos pokyčius įvairiais metų laikais ir juos perteikti praktinės ir meninės veiklos formomis.
Projekto eiga: Kiekviena projekto partnerė kūrė logotipus, tyrinėjo rudeninę, žiemos, pavasario, vasaros gamtą, piešė, kūrė darbelius, naudojo STEAM metodą., Virtualioje erdvėje įvyko rudens, žiemos vaikų, pedagogių susitikimai. Vaikai žaidė  kahoot žaidimus, koncertavo, piešė vieną piešinį, coloritto programa, pedagogės, planavo, tarėsi, dalinosi patirtimi, pristatinėjo savo sukurtus projekto produktus. Projekte vyko daug tyrinėjimų, eksperimentų, bandymų. Visiems labai trūko žiemos, sniego, ledo, tai kiekviena bendruomenė turėjo iššūkius pasigaminti sniegą, pūgą, ledą, jį tyrinėti, su jais eksperimentuoti. Įvyko virtuali bendruomenių šeimų žiemos atostogų, pramogų fotografijų paroda. Žinoma, linksmai švęstos, žiemos, pavasario,  kalendorinės šventės. Dėl susiklosčiusių aplinkybių, vaikai ugdėsi nuotoliniu būdu,  projekto idėjos persikėlė į šeimas, bet projektas tuo turtėjo. Tėvai fiksavo vaikų potyrius, darbelius, siuntė pedagogėms. Sukurtos bendros knygos: ,,Keturių metų laikų‚ ‘piešinių paroda, vaikų gražiausių darbų pristatymas, vertinimo, įsivertinimo anketų refleksijų. Vyko projekto vertinimas ir įsivertinimas: vaikų, tėvų, pedagogių.

Projekto rezultatas:  įgyvendinant šį projektą ugdytiniai plėtos turimas žinias apie gamtą, gebės įžvelgti gamtos paslaptingumą ir grožį. Vaikų pažintinių veiklų akimirkos ir kūrybiniai darbai atspindės metų laikų cikliškumą (publikuojami TwinSpace erdvėje). Vaikai pažins metų laikus stebėdami, tyrinėdami, eksperimentuodami, piešdami, žaisdami. Išbandys Kahoot programa sukurtą žaidimą, prisistatys projekto partneriams webinarų metu. Elektroninė knyga, parodanti mūsų bendravimą, projekto eigą ir rezultatus „Kelionė metų laikų karuselėje.

„Jaunasis inžinierius” („The young engineer“)

Projekto trukmė: 2019-10-12 – 2020-04-30

Projekto kūrėja: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” auklėtoja ekspertė Edita Setkauskienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Dainiukų”, ,,Smalsiukų“ grupių bendruomenės, ikimokyklinių įstaigų mokytojai, mokiniai iš Italijos, Turkijos.

Projekto tikslas: integruoti STEAM veiklas į visuminį vaiko ugdymąsi.

Projekto eiga: vaikai, tėvai, pedagogai kurs brėžinius, labirintus vaikų darželio vidaus ir išorės aplinkoje, vaikų gyvenamųjų namų aplinkoje.

Projekto rezultatas: sukurti labirintai pagal projekto partnerių sukurtą brėžinį vaikų darželyje ir vaikų gyvenamųjų namų aplinkoje.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

 

„Gerbkime skirtingas kultūras” (,,Let’s respect the different cultures!“)

Projekto trukmė: 2019-07-12 – 2019-05-31

Projekto kūrėja: Tulina Arslanpinara iš Turkijos.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Debesiukų”,  Lietuvos ir Europos  švietimo įstaigų pedagogai, vaikai, tėvai.

Projekto tikslas. Skatinti vaikus suvokti ir gerbti savo ir kitų šalių kultūrą, augti tolerantiškais,  prisidėti prie  empatijos ir socialinių įgūdžių ugdymo.

Projekto eiga: projekto partneriai pristatys savo miestą, šalį, įžymias vietas, supažindins su savo šalies papročiais, tradicijomis, švenčiamomis šventėmis, maistu, pristatys savo tautinį kostiumą, kalbą, literatūros kūrinius, stebės ir dalinsis  medžiaga  projekto ,,TwinSpace“.

Projekto rezultatas: mokiniai praplės supratimą apie kultūrų įvairovę, gerbs kitų gyvenseną ir skirtumus, sustiprės  partnerystės tinklas tarp šalių partnerių, kuris įkvėps mokytojus ir tėvus aktyviai dalyvauti puoselėjant jų kultūros paveldą ir tautinę tapatybę.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

„Kultūros tiltas su tradiciniais vaikų žaidimais” (,,Cultural Bridge with Traditional Children’s Games“)

Projekto trukmė. 2019-07-21 – 2019-05-31

Projekto kūrėja: Tulina Arslanpinara iš Turkijos.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Debesiukų”,  Lietuvos ir Europos  švietimo įstaigų pedagogai, vaikai, tėvai.

Projekto tikslas. Ugdyti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti žaidžiant, plėsti žinias apie pasaulio pažinimą, kalbų, žaidimų  įvairovę, padėti vaikui pažinti visuomenę, aplinką, ugdyti atsakomybės jausmą perduodant  kultūrą ateities kartoms.

Projekto eiga. Projekto partneriai pristatys savo šalies tradicinį žaidimą ir kiekvieną mėnesį mokysis žaisti vis kitos šalies  vaikų tradicinius  žaidimus,  filmuota   medžiaga  dalinsis projekto ,,TwinSpace“.

Projekto rezultatas: mokiniai užmegs sveiką bendravimą, išmoks ir žais kitų šalių tradicinius žaidimus, tobulins kalbinius gebėjimus, socializuosis ir lavins individualius sugebėjimus, bus nutiestas kultūros tiltas su Europos šalimis

                                                                                                                                                                           

„Virtuali istorija“ 

Projekto trukmė: 2018-07-09 – 2019-02-28

Projekto kūrėja: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” auklėtoja ekspertė Edita Setkauskienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Dainiukų”, ,,Smalsiukų“ grupių bendruomenės, Vilniaus „Jeruzalės“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja ir mokiniai, vaikai ir pedagogės  iš Ispanijos, Italijos, Graikijos, Turkijos ikimokyklinių įstaigų.

Projekto tikslas: kurti virtualią istoriją, lavinant vaikų literatūrinius, kūrybinius, bendravimo ir bendradarbiavimo, informacinių technologijų gebėjimus.

Projekto eiga: vaikai, tėvai, pedagogai kurs virtualią istoriją, virtualią parodą.

Projekto rezultatas: sukurta virtuali istorija, virtuali istorijos herojų paroda. Geresni vaikų gebėjimai sakytinės ir rašytinės, bendravimo ir bendradarbiavimo, saviraiškos, iniacityvumo, mokėjimo mokytis srityse.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

„Pasaka maiše” (Story Sack)

Projekto trukmė: 2016-08-26 – 2017-06-31

Projekto kūrėja: „Dainiukų” grupės auklėtoja metodininkė Edita Setkauskienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” „Dainiukų” grupės bendruomenė; Lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bite” Londone „Bitinukų” grupės bendruomenė; Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 3B klasės bendruomenė; Gargždų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ,,Aitvariukų” grupės bendruomenė; Kėdainių vaikų lopšelio-darželio „Pasaka” bendruomenė; Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis” „Aitvarų” grupės bendruomenė.

Projekto tikslas: plėtoti vaikų holistinį ugdymą(si), pasitelkiant liaudies pasakas.

Projekto eiga: 

Projekto metu vaikai kuria „Pasakų maišą“, kurį pildo įvairiausiomis liaudies pasakomis, istorijomis, padavimais, lopšinėmis, žaidimais ir t.t. Pildydami „Pasakų maišą“ vaikai turi galimybę pasakas pažinti iš arčiau – diskutuoti apie kiekvienos pasakos turinį, aptarti pagrindinius veikėjus. Diskutuodami jie išplečia „Pasakų maišo“ turinį įvairia papildoma informacija – žaidimais, spalvojimui skirtais lapais, trumpais tradicijų aprašymais.

Projekto rezultatas:

Per tris mėnesius užpildytas „Pasakų maišas“ pavirto į lėlių spektaklį, kuris buvo filmuojamas ir kuriuo vėliau buvo dalijamasi su projekto partneriais kitose šalyse.

Viso projekto metu buvo sukurti trys „Pasakų maišai”

Apdovanojimai už veiklą projekte:

 „Vaikystės pasaulis”

Projekto kūrėja „Dainiukų” grupės auklėtoja metodininkė Edita Setkauskienė

Projekte pakvietėme dalyvauti  Portugalijos, Ispanijos, Turkijos, Latvijos, Bulgarijos, Graikijos ikimokyklinių įstaigų vaikus ir pedagogus.

Projekto tikslas: padėti vaikams siekti sėkmės laisvoje, kūrybiškoje, žaismingoje aplinkoje.

Uždaviniai:

  • džiaugtis savo  ir draugų pomėgiais;
  • kurti, smalsauti, drąsiai reikšti idėjas, siekiant tapti originaliems, savitiems;
  • atrasi, pažinti žaidžiant, tyrinėjant, aktyviai veikiant;
  • susipažinti su kitų šalių vaikų pomėgiais, veikla darželyje.

Vaikų veikla projekte įvertinta Europos Kokybės ženkleliu. Vaikai dalyvavo mokinių stovykloje Vilniuje „Improvizuok su eTwinning” Vilniaus rotušėje įteiktas sertifikatas „Vilkaviškio vaikų lopšeliui-darželiui „Buratinas”, mokytojai Editai Setkauskienei ir mokinių komandai, vykdžiusiai programos eTwinning projektą „Vaikystės pasaulis” ir nugalėjusiai konkurse  „Geriausia Lietuvos eTwinning mokykla, 2013” 3-11m. kategorijoje”

Žodinė paieška

Renginiai

Kovo  2021
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
© 2021 mir.lt
Versija neįgaliesiems