Meniu

Tarptautiniai

eTwinning projektas „ Gerbkime skirtingas kultūras” (,,Let’s respect the different cultures!“

Projekto trukmė. 2019-07-12 – 2019-05-31

Projekto kūrėja: Tulina Arslanpinara iš Turkijos.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Debesiukų”,  Lietuvos ir Europos  švietimo įstaigų pedagogai, vaikai, tėvai.

Projekto tikslas. Skatinti vaikus suvokti ir gerbti savo ir kitų šalių kultūrą, augti tolerantiškais,  prisidėti prie  empatijos ir socialinių įgūdžių ugdymo.

Projekto eiga: projekto partneriai pristatys savo miestą, šalį, įžymias vietas, supažindins su savo šalies papročiais, tradicijomis, švenčiamomis šventėmis, maistu, pristatys savo tautinį kostiumą, kalbą, literatūros kūrinius, stebės ir dalinsis  medžiaga  projekto ,,TwinSpace“.

Projekto rezultatas: mokiniai praplės supratimą apie kultūrų įvairovę, gerbs kitų gyvenseną ir skirtumus, sustiprės  partnerystės tinklas tarp šalių partnerių, kuris įkvėps mokytojus ir tėvus aktyviai dalyvauti puoselėjant jų kultūros paveldą ir tautinę tapatybę.

eTwinning projektas „ Kultūros tiltas su tradiciniais vaikų žaidimais” (,,Cultural Bridge with Traditional Children’s Games“)

Projekto trukmė. 2019-07-21 – 2019-05-31

Projekto kūrėja: Tulina Arslanpinara iš Turkijos.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Debesiukų”,  Lietuvos ir Europos  švietimo įstaigų pedagogai, vaikai, tėvai.

Projekto tikslas. Ugdyti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti žaidžiant, plėsti žinias apie pasaulio pažinimą, kalbų, žaidimų  įvairovę, padėti vaikui pažinti visuomenę, aplinką, ugdyti atsakomybės jausmą perduodant  kultūrą ateities kartoms.

Projekto eiga. Projekto partneriai pristatys savo šalies tradicinį žaidimą ir kiekvieną mėnesį mokysis žaisti vis kitos šalies  vaikų tradicinius  žaidimus,  filmuota   medžiaga  dalinsis projekto ,,TwinSpace“.

Projekto rezultatas: mokiniai užmegs sveiką bendravimą, išmoks ir žais kitų šalių tradicinius žaidimus, tobulins kalbinius gebėjimus, socializuosis ir lavins individualius sugebėjimus, bus nutiestas kultūros tiltas su Europos šalimis

                                                                                                                                                                             

eTwinning projektas „Virtuali istorija“ 

Projekto trukmė: 2018-07-09 – 2019-02-28

Projekto kūrėja: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” auklėtoja ekspertė Edita Setkauskienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Dainiukų”, ,,Smalsiukų“ grupių bendruomenės, Vilniaus „Jeruzalės“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja ir mokiniai, vaikai ir pedagogės  iš Ispanijos, Italijos, Graikijos, Turkijos ikimokyklinių įstaigų.

Projekto tikslas: kurti virtualią istoriją, lavinant vaikų literatūrinius, kūrybinius, bendravimo ir bendradarbiavimo, informacinių technologijų gebėjimus.

Projekto eiga: vaikai, tėvai, pedagogai kurs virtualią istoriją, virtualią parodą.

Projekto rezultatas: sukurta virtuali istorija, virtuali istorijos herojų paroda. Geresni vaikų gebėjimai sakytinės ir rašytinės, bendravimo ir bendradarbiavimo, saviraiškos, iniacityvumo, mokėjimo mokytis srityse.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

eTwinning projektas „Darželis ir šeima – du vaiko gyvenimą formuojantys pasauliai“

,,Darželis ir šeima – du vaiko gyvenimą formuojantys pasauliai“ – tai nacionalinis projektas apie vaikų, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą ugdymo įstaigoje. Pedagogui ir grupės vaikų tėvams geranoriškai derinant savo požiūrius į vaiko ugdymą, tariantis dėl ugdymo tikslų ir jų įgyvendinimo, vaikų poreikių tenkinimo būdų, sudaroma prielaida dalintis atsakomybe už vaiko raidos skatinimą. Šis santykis yra palankus kokybiškai vaiko raidai: vaikas patiria, kad tėvai ir auklėtoja domisi vieni kitais ir vaiko gerove, o sutartinai siekdamos kokybiško vaiko ugdymo abi pusės viena kitą papildo: šventėse, akcijose, išvykose, parodose, veiklose ir t.t.

Tikslai. Dalintis pedagogo ir vaikų tėvų bendradarbiavimo patirtimi vaikų ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Įtraukti tėvus į vaikų ugdymo procesą.

Projekto kūrėja. Aušra Rašytinienė Kauno menų darželio ,,Etiudas“ pedagogė.

Projekte dalyvauja. ,,Varliukų-Abėciukų“ grupės bendruomenė, Lietuvos ir Europos  ikimokyklinių įstaigų pedagogai, vaikai, tėvai.

Darbo eiga. Projekto pradžia – 2018 m. rugsėjis, pabaiga – 2019 m. birželis. Dalyviai dalinasi tėvų informavimo apie vaikų ugdymą būdais ir priemonėmis. Organizuoja bendrus darželio ir šeimos pedagoginius veiksmus vaikų auklėjimo ir ugdymo procese: ugdymo priemonių gaminimas, dalijimasis gebėjimais ir įgūdžiais, dalyvauja projektuose bei akcijose, edukacinių išvykų organizavimas, švenčių organizavimas bei dalyvavimas jose ir t.t. Projekto  dalyviai pasakoja kaip skatina tėvus aktyviai dalyvauti įstaigos gyvenime. Projekto vykdymo eigoje – vaikai, tėvai ir pedagogai yra aktyvūs dalyviai.

Tikėtini rezultatai. Projekto dalyviai mokysis vieni iš kitų: semsis iš kitų ir dalinsis savo patirtimi. Tėvų informavimui apie vaikų ugdymą išmoks naudotis IT. Sukurs apie savo veiklą filmukus, elektronines knygeles, straipsnius. Pedagogai išmoks naujų bendradarbiavimo būdų ir metodų, kurie padės dirbant su vaikų tėvais, sukurti tikrą partnerystę.

eTwinning projektas „Akmenėlio širdis” (,,Heart of a little stone“)

Projekto trukmė: 2018-08-14 – 2019-05-31

Projekto kūrėja: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” pedagogė metodininkė Rita Bartuškienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Debesiukų”, ,,Ežiukų“, ,,Sveikuoliukų“,  Kauno ,,Žvangučių“, Kretingos ,,Eglutės“, Šeduvos darželio, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos priešmokyklinio  ugdymo  grupių bendruomenės, vaikai ir pedagogės iš dviejų Lenkijos, dviejų Serbijos, Latvijos, Rumunijos, dviejų Turkijos ikimokyklinių įstaigų.

Projekto tikslas: vaikų tautinio identiteto ugdymas, kūrybiškumo skatinimas, sveikos gyvensenos propagavimas per sąlytį su gamtine aplinka.

Projekto eiga: vaikai dalyvaus įvairioje, daugialypėje  veikloje  su akmenimis ( pokalbiai, stebėjimai, tyrinėjimai, išvykos į gamtą,  žaidimai, judri, meninė, muzikinė, lavinamoji  veikla). Žaisdami, piešdami, kurdami įvairius darbelius iš akmenėlių patirs naujų potyrių, ugdysis kūrybiškumas, meniniai gebėjimai, skaičiavimo įgūdžiai, pažintis su žemėlapiu bei dalinsis geriausiomis patirtimis projekto ,,TwinSpace“ erdvėje

Projekto rezultatas: mokiniai suvoks akmens svarbą ir reikalingumą, įgyvendins numatytas kūrybines idėjas ir veiklas,  įgis žinių apie gamtą, savo šalį, sveiką gyvenseną, praturtės vaikų žodynas, kalbiniai gebėjimai,  patirs naujų įspūdžių, mokėjimų ir įgūdžių, , išmoks rinkti, kaupti ir pateikti informaciją vieni kitiems, panaudoti IKT.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

eTwinning projektas ,,Miško takeliu“ (,,On the forest path“)

Projekto trukmė: 2017-08-02 – 2018-06-30

Projekto kūrėja: „Debesiukų” grupės pedagogė metodininkė  Rita Bartuškienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” „Debesiukų”, „Drugelių”, ,,Sveikuoliukų“ grupių bendruomenės; Rokiškio  vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas” bendruomenė; Lenkijos Gnezdo pradinio ugdymo įstaigos bendruomenė; Latvijos Neretas novads pradinio ugdymo įstaigos bendruomenė; Turkijos Keçiören ikimokyklinio ugdymo  bendruomenė.

Projekto tikslas:  domėtis vykstančiais pokyčiais miške įvairiu metų laiku, pajusti  bendrumą su gamta.

Projekto eiga: Įvairi, daugialypė, patirtinė mokinių veikla miške rudenį, žiemą, pavasarį, vasarą ( pokalbiai, stebėjimai, tyrinėjimai, eksperimentai, žaidimai, judri, muzikinė veikla) bei dalinimasis geriausiomis patirtimis projekto ,,TwinSpace“ erdvėje.

Projektu siekiama supažindinti, įtvirtinti ir plėsti mokinių žinias  apie artimiausioje aplinkoje esančius įvairių rūšių medžius – mišką, jame vykstantį gyvenimą, pokyčius įvairiu metų laiku,  jo svarbą ir reikalingumą žmogui, paukščiams, gyvūnams. Organizuojant tikslingas, kūrybines, praktines veiklas gilinami vaikų  įgūdžiai  ir gebėjimai skirti ir pavadinti   medžius, gyvūnus, paukščius, dainuoti liaudies dainas, šokti liaudies ratelius susijusius su šia tema. Dalindamiesi gerąja darbo patirtimi TwinSpace erdvėje talpinsime foto, video medžiagas, drauge džiaugsimės įvairių veiklų, renginių akimirkomis, nuotraukomis, vaikų kūrybiniais darbais. Bendraudami ir bendradarbiaudami grupėse ir su partneriais, mokiniai mokysis ir mokys vieni kitus, išmoks rinkti, kaupti ir pateikti informaciją vieni kitiems, panaudoti IKT.

Projekto rezultatas: įgyvendintos numatytos kūrybinės idėjos ir veiklos lauko erdvėse. Išgyventas pažinimo, atradimų, naujų potyrių džiaugsmas.  Įgyta  žinių apie mišką, jame vykstantį gyvenimą.  Praktiškai suvokta, kad skirtingu metų laiku vyksta įvairūs pokyčiai gamtoje. Atskleisti  mokinių kūrybiškumo, saviraiškos, bendravimo, komunikavimo, socialiniai, pažinimo ir IKT įgūdžiai. Pasidalinta gerąja patirtimi TwinSpace erdvėje.  Galutinis visų partnerių produktas –  įspūdingiausių projekto akimirkų video.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

eTwinning projektas „Pasaka maiše” (Story Sack)

Projekto trukmė: 2016-08-26 – 2017-06-31

Projekto kūrėja: „Dainiukų” grupės auklėtoja metodininkė Edita Setkauskienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” „Dainiukų” grupės bendruomenė; Lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bite” Londone „Bitinukų” grupės bendruomenė; Vilniaus Jeruzalės progimnazijos 3B klasės bendruomenė; Gargždų vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ,,Aitvariukų” grupės bendruomenė; Kėdainių vaikų lopšelio-darželio „Pasaka” bendruomenė; Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis” „Aitvarų” grupės bendruomenė.

Projekto tikslas: plėtoti vaikų holistinį ugdymą(si), pasitelkiant liaudies pasakas.

Projekto eiga: 

Projekto metu vaikai kuria „Pasakų maišą“, kurį pildo įvairiausiomis liaudies pasakomis, istorijomis, padavimais, lopšinėmis, žaidimais ir t.t. Pildydami „Pasakų maišą“ vaikai turi galimybę pasakas pažinti iš arčiau – diskutuoti apie kiekvienos pasakos turinį, aptarti pagrindinius veikėjus. Diskutuodami jie išplečia „Pasakų maišo“ turinį įvairia papildoma informacija – žaidimais, spalvojimui skirtais lapais, trumpais tradicijų aprašymais.

Projekto rezultatas:

Per tris mėnesius užpildytas „Pasakų maišas“ pavirto į lėlių spektaklį, kuris buvo filmuojamas ir kuriuo vėliau buvo dalijamasi su projekto partneriais kitose šalyse.

Viso projekto metu buvo sukurti trys „Pasakų maišai”

Apdovanojimai už veiklą projekte:

Tarptautinis projektas START

Projektą organizuoja Suomijos LUMA centras.

Bendra projekto trukmė: 2016 m. rugsėjis – 2017 m. kovas

Projekte dalyvauja: „Smalsiukų”, „Debesiukų”, „Dainiukų”, „Žvangučių”, „Boružiukų” grupių vaikai ir pedagogės. START projekte pasirinkome temą „Gamta ir aplinka”.

Tikslas: puoselėti vaikų dėmesingumą gamtai ir jos reiškiniams.

Projekto eiga: priešmokyklinių grupių vaikai ir pedagogės stebi orus, juos žymi pasirinktais simboliais kalendoriuje. Tyrinėja orų matavimo prietaisus. Ikimokyklinių grupių vaikai stebi paukščius, globoja juos. Kalendoriuje žymi, kada ir kiek paukščių matė. Pedagogės pagal vaikų atliktus stebėjimus brėžia diagramas, kurios padeda visiems projekto partneriams pastebėti orų reikšmę paukščiams. Projekto eigoje vaikai vyko į Kybartų meteorologijos stotį.

 eTwinning projektas „Vaikystės pasaulis”

Projekto kūrėja „Dainiukų” grupės auklėtoja metodininkė Edita Setkauskienė

Projekte pakvietėme dalyvauti  Portugalijos, Ispanijos, Turkijos, Latvijos, Bulgarijos, Graikijos ikimokyklinių įstaigų vaikus ir pedagogus.

Projekto tikslas: padėti vaikams siekti sėkmės laisvoje, kūrybiškoje, žaismingoje aplinkoje.

Uždaviniai:

  • džiaugtis savo  ir draugų pomėgiais;
  • kurti, smalsauti, drąsiai reikšti idėjas, siekiant tapti originaliems, savitiems;
  • atrasi, pažinti žaidžiant, tyrinėjant, aktyviai veikiant;
  • susipažinti su kitų šalių vaikų pomėgiais, veikla darželyje.

Vaikų veikla projekte įvertinta Europos Kokybės ženkleliu. Vaikai dalyvavo mokinių stovykloje Vilniuje „Improvizuok su eTwinning” Vilniaus rotušėje įteiktas sertifikatas „Vilkaviškio vaikų lopšeliui-darželiui „Buratinas”, mokytojai Editai Setkauskienei ir mokinių komandai, vykdžiusiai programos eTwinning projektą „Vaikystės pasaulis” ir nugalėjusiai konkurse  „Geriausia Lietuvos eTwinning mokykla, 2013” 3-11m. kategorijoje”

„Comenius“ mokyklų partnerystės projekte „Piešinių kalba“ („The language of the painting“). 2009-2011 m.

Veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, vadovaudamasis Europos Komisijos pateiktomis gairėmis. Projekte dalyvauja priešmokyklinių grupių ugdytiniai ir įstaigos pedagogės. Lopšelio- darželio pedagogės Lilija Navikienė, Lina Bakaitienė ir Vilma Brazauskienė dalyvavo pirmajame projekto susitikime Portugalijoje 2009 m. lapkričio mėnesį. Susitikimo metu, projekto iniciatorė ir koordinatorė iš Rumunijos, Rodica Topal, supažindino su veiklos planu. Pedagogai iš Vengrijos, pristatė sukurtą projekto tinklalapį www://comenius.amisuliovink.hu/. Paruoštais produktais pasikeitė su partneriais iš vienuolikos šalių. Viena iš projekto krypčių- užsienio kalbų mokymas ir mokymasis. Mūsų įstaigos priešmokyklinių grupių ugdytiniai, turi galimybę stebėti dainuojančius ir šokančius savo bendraamžius iš Rumunijos, Turkijos, Ispanijos, Latvijos, Portugalijos, Bulgarijos, Lenkijos, Vengrijos, Švedijos ir Škotijos. Kiekviena grupė pasirinko ir mokosi skirtingų šalių daineles ar pirštukų žaidimus. Juos filmuosime ir parodysime, kaip sekėsi, antrojo dalyvių susitikimo metu Vengrijoje . Projekto darbo grupė nuolat rūpinasi Comenius daugiašalės partnerystės projekto sklaida įstaigoje: fojė paruoštas projekto veiklas atspindintis stendas, grupėse – projekto veiklos kampeliai. Ugdytiniai ir jų šeimų nariai, supažindinami su projekte dalyvaujančiomis Europos šalimis, jų simbolika, kalba ir kultūra. Vyksta kūrybinės veiklos, atspindinčios projekto idėjas. Portugalijoje viešėjusi komanda pasidalino žiniomis ir įspūdžiais su lopšelio-darželio pedagogių bendruomene, pristatė vaizdinę medžiagą iš šalies ugdymo įstaigų, pasiūlė pritaikyti naujus darbo metodus ir priemones praktinėje veikloje.pą, numatėme darbus kitiems susitikimams. Pirmajam šalių dalyvių susitikimui pedagogai, kartu su ugdytiniais, paruošė CD su 5 muzikos kūrinėliais savo gimtosiomis kalbomis ir filmuotą medžiagą „Mano diena darželyje“. Taip pat diskus, kuriuose pristatė šalį ir švietimo sistemą. Piešė piešinius „Mano žaidimų aikštelė“, palikdami juos

i1F112V4L iBCRE4HC8 iE1T1VYG3 iLRZVBF3H iMTHUQ28Q iVCKV77CF

Žodinė paieška

Renginiai

Vasario  2020
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
© 2020 mir.lt
Versija neįgaliesiems