Įstaigos vadovai

Direktorė Violeta Šaukščiuvienė

Darbo laikas:

I, II, III, IV V 9.15–17.45 val.

Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

Funkcijos: organizuoti lopšelio-darželio veiklą, vadovauti strateginio plano ir metinių veiklos planų, kitų norminių dokumentų rengimui ir vykdymui, planuoti įstaigos veiklą ir vertinti materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą, organizuoti personalo darbą, sudaryti sąlygas darbuotojams tobulėti, inicijuoti įstaigos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais), vietos bendruomene, kitomis institucijomis, vykdyti kitas LR įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Gyvenimo aprašymas

Direktorės pavaduotoja ugdymui Lilija Navikienė

Darbo laikas:

I, II, III, IV V 7.00–15.30 val.

Pietų pertrauka: 12.00–12.30 val.

Baigiau Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetą. Įgijau ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo specialybę. Lopšelyje-darželyje dirbu nuo jo įkūrimo pradžios. Pradžioje dirbau auklėtoja, direktorės pavaduotoja ugdymui dirbu nuo 1994 metų.

Funkcijos: organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymą, lopšelio-darželio metinio veiklos plano rengimą, metodinį darbą ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, įstaigos veiklos įsivertinimą, vadovauti Vaiko gerovės komisijos darbui, vykdyti ugdymo proceso stebėseną ir analizuoti vaikų pasiekimus, vykdyti kitas nustatytas funkcijas.

 

 

© 2021 mir.lt
Versija neįgaliesiems