Įstaigos, rajono

Projektas „Valgysim sveikai – gyvensim ilgai“ 2020–2021 m. m.

Tyrimo, atlikto projekto metu, duomenų analizė

Projektas „Visi už vieną“ (inkliuzinis ugdymas) 2019–2020 m. m.

Tyrimo dėl bendruomenės narių požiūrio į inkliuzinį ugdymą įstaigoje duomenų analizė

Projekto veiksenos

Įgyvendinant projektą organizuojamos  įvairios veiklos. Viena iš formų, tai bendrų veiklų organizavimas tarp skirtingo amžiaus grupių. Vyresnių grupių ugdytiniai svečiuojasi pas mažuosius ir kartu dalyvauja bendrose veiklose: skaito knygutes, žaidžia žaidimus, piešia, dainuoja, sportuoja. Taip pat vyresnieji pagelbsti mažiesiems dienos rėžiminių momentų metu: nusiplauti rankas, einant į lauką  apsirengti ir nusirengti rūbus. Smagi, nuotaikinga bendra veikla gerina vaikų emocinę būseną, aktyvina bendrystės ryšį.

 

,,Saugau save ir kitus‘‘

 2017-09-01 – 2019-05-31

Projekto idėja. Kiekvienos visuomenės svarbiausias uždavinys yra užtikrinti sveiką ir saugią vaikų raidą, sukuriant tam palankias fizines ir psichosocialines aplinkas. Darželis yra vieta, kurioje turėtų būti puoselėjama vaikų sveikata, formuojami gyvenimo įgūdžiai, atsižvelgiant į vaiko raidos ypatumus.

Lopšelio- darželio ,,Buratinas‘‘ bendruomenė vis daugiau dėmesio skiriama paties vaiko asmenybei, jo vidinių galių ir gebėjimų ugdymui, žadinimui bei savarankiškumo ir kūrybiškumo skatinimui. Nuo tiesioginio mokymo pereinama prie savaimės veiklos modelio, kuris pagrįstas mokymusi aktyvios veiklos metu, per žaidimą, bendravimą ir bendradarbiavimą, meninę saviraišką ir kitokio pobūdžio įvairiapusę veiklą, ugdančią jo savęs pažinimo ir saugojimo gebėjimus.

Saugumas svarbus tiek vaiko vystymuisi, tiek ir visapusiškai jo socialinei raidai ir mokymuisi. Jis laikomas vienu reikšmingiausių socializacijos veiksnių. Šis jausmas lemia gerą vaiko savijautą, socializacijos sėkmę vaikystės laikotarpiu, sklandų amžiaus krizių išgyvenimą ir perėjimą iš vieno socializacijos etapo į kitą. Savęs ir kito saugojimo gebėjimų reikšmingumas atsiskleidžia vaiko mokėjime rūpintis savo ir kitų sveikata, puoselėti sveiką gyvenseną, rūpintis aplinka ir saugiai joje elgtis. Remiantis statistikos departamento 2013-ųjų metų duomenimis, net 88,4 procentų vaikų (nuo 0 iki 17 metų amžiaus) yra sirgę įvairiomis ligomis. Taigi, visiškai sveikais galima laikyti tik apie 12 proc. vaikų. Sergamumas susijęs ne tik su ligomis, bet ir su patiriamomis traumomis. Gebėjimas saugiai elgtis, saugoti save ir kitus mažina traumų tikimybę ir gerina vaikų saugumą bei jų sveikatos būklę.  Ugdant vaikų savęs ir kitų saugojimo kompetenciją orientuojamasi į:

 1. Psichinį saugumą;
 2. Socialinį saugumą;
 3. Fizinį saugumą.

Projekto tikslas: ugdyti vaikų savęs ir kitų saugojimo kompetenciją, užtikrinant psichinį, socialinį ir fizinį vaikų saugumą.

 Projekto uždaviniai:

 1. Palaikyti ir gerinti vaiko savijautą, puoselėti savigarbą ir orumą, padedant susidaryti pozityvią nuomonę apie savo išvaizdą, gebėjimus, būdo savybes;
 2. Skatinti glaudesnį vaiko ryšį su gamta; padėti atgauti emocinę pusiausvyrą gamtos galioms padedant;
 3. Tobulinti gebėjimą tvardytis, susilaikyti nuo netinkamų būdų išlieti emocijas, laikytis susitarimų, taisyklių, tvarkos, valdyti savo kūną;
 4. Skatinti ugdytis gebėjimą prireikus sutelkti jėgas, valią, ištvermę;
 5. Tobulinti gebėjimą greitai ir lanksčiai orientuotis naujoje grupės aplinkoje ir įsitraukti į bendraamžių grupės veiklą;
 6. Mokyti jausti šalia esantį, būti atsakingam už savo ir kitų saugumą, žaidžiant, laisvai ir organizuotai judant kartu su kitais vaikais grupėje, salėje ar lauke;
 7. Palaikyti vaiko nuostatą ir pastangas atsispirti pagundoms, prireikus pasakyti „ne“, elgtis pagal supratimą, kas yra gera ir kas yra bloga;
 8. Skatinti vaiką kreiptis pagalbos į pedagogą ar tėvus, jei yra skriaudžiamas, patiria prievartą;
 9. Pratinti bendrauti su fizinės ir protinės negalios ištiktais vaikais ir suaugusiais;
 10. Padėti perimti sveikatą stiprinančias gyvenimo nuostatas: laikytis asmens higienos, tinkamo dienos ritmo, sveikai maitintis, rengtis pagal orą, grūdintis, taisyklingai stovėti, sėdėti, daug judėti ir žaisti lauke;
 11. Plėsti vaiko supratimą apie sveikatą ir jos tausojimą, pratinti pajusti, kada jis jaučiasi blogai, ištikus nelaimei kreiptis pagalbos į artimuosius, pedagogus, ar kitus pažįstamus žmones, tarnybas;
 12. Sudaryti sąlygas ugdytis fizines kūno galias ir judesio kultūrą;
 13. Ugdytis vikrumą, lankstumą, stiprumą, drąsą, taisyklingą kvėpavimą, lavinti rankos miklumą, tikslumą, akies ir rankos, ausies ir balso ryšį, ryšį tarp įvairių jutimų.

Įgyvendinimo būdai ir priemonės:

 1. Išvykos ir susitikimai.
 2. Meninės išraiškos priemonių naudojimas.
 3. Fizinį aktyvumą skatinantys judrieji žaidimai.
 4. Vaidybiniai žaidimai.
 5. Vaizdinės priemonės.
 6. Darželio vidinės ir išorinės erdvės.
 7. Judriesiems žaidimams skirtos ir gamtinės priemonės (kamuoliai, virvutės, kankorėžiai, akmenėliai, pagaliukai ir kt.).

Projekto eiga:

I etapas.

Projekto įgyvendinimo pagrindą sudaro savęs pažinimo ir saugojimo gebėjimai. Šie gebėjimai atsiskleidžia vaikų mokėjime rūpintis savo ir kitų sveikata, aplinka ir jos saugumu, savęs ir kitų saugojimo patalpose ir gatvėje įgūdžiuose.

Vienas pirmųjų žingsnių įgyvendinant šiuos siekius – tai savęs pažinimo gebėjimų ugdymas, sukuriantis prielaidas savęs saugojimo kompetencijos plėtojimui. Veiklų metu buvo žaidžiama, piešiama, aplikuojama, kalbamasi, bendraujama, diskutuojama, žiūrimi ir aptariami filmai, organizuojamos išvykos prie šviesoforo. Pagrindinis filmo herojus Amsis padėjo vaikams susipažinti su saugaus eismo taisyklėmis ir geriau jas įsiminti.

II etapas.

Antrasis projekto etapas ,,Sveikatos labirintas‘‘ skirtas sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymui, kurio tikslas :

ugdyti teigiamą požiūrį į racionalią mitybą – sveikatos šaltinį, kultūringą elgesį prie stalo, asmens higienos įpročius.

Uždaviniai:

 1. Suteikti žinių apie sveiką mitybą.
 2. Akcentuoti reguliaraus maitinimosi svarbą.
 3. Formuoti kultūringo elgesio prie stalo įgūdžius.
 4. Mokytis elementarių maisto gaminimo būdų.
 5. Skatinti kultūrinius – higieninius įpročius.

Ypač pabrėžiama sveikos mitybos, higienos, fizinio aktyvumo svarba žmogaus sveikatai ir sveikam gyvenimo būdui. Sveikatingumo dienelių grupėse metu ugdytiniai aptarė sveiko maisto piramidę, analizavo maisto produktų reikšmę bei svarbą žmogaus sveikatai. Pasitarę su tėvais, ieškojome būdų, skatinančių vaikus valgyti sveiką maistą, o ne tą, kuris jiems patinka. Viena iš priemonių, tai maisto ruošimas kartu su vaiku, receptų knygelių kūrimas, ,,Man skanu, kai pats gaminu‘‘. Ši veikla padeda vaikams plėtoti pažinimą, skatina ugdymosi raidą. Naudodamiesi Danutės Kundrotienės knygos ,,Šaukšto Šmaukšto stalo akademija‘‘ patarimais, vaikai patobulino kultūringo valgymo bei  elgesio prie stalo įgūdžius. Visuomenės sveikatos specialistė  Jolanta ir socialinė pedagogė Vilma vaikams organizavo praktines veiklas ,,Švarios rankos – sveikas vaikas‘‘, jų metu  vaikai susipažino ir išbandė bakterijų maišelį ir lempą, kuri parodė nešvariai nuplautas rankas ir ant jų esančius ,,mikrobus‘‘.  Vaikai mokėsi, kaip reikia taisyklingai plautis rankas, kad  jos būtų netik švarios, bet ir gerai nusausintos. Džiugias emocijas ir gerą nuotaiką suteikė aktyvi fizinė veikla  salėje bei lauke.

Laukiami rezultatai:

 1. Geresnė vaikų emocinė ir fizinė sveikata.
 2. Geresni bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai.
 3. Geresni savęs ir kito saugojimo gebėjimai.
 4. Geresnė vaikų judesių koordinacija.
 5. Glaudesni darželio bendruomenės narių tarpusavio santykiai.
 6. Lengvesnė darželio ugdytinių adaptacija grupėje ir mokykloje.

III etapas.

Projektas:  ,,Kas gyvena manyje‘‘, skirtas socialinei emocinei kompetencijai ugdyti, skatinant vaikų emocijų pažinimą ir emocinio intelekto  ugdymą(si), siekiant užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą.

Projekto tikslas:

Skatinti vaikų emocijų suvokimo ir raiškos gebėjimus, sudarant sąlygas sėkmingų bendravimo įgūdžių ugdymui.

Projekto uždaviniai:

 1. Mokėti atpažinti ir apibūdinti savo ir kitų jausmus.
 2. Kurti ir puoselėti draugišką emocinę aplinką grupėje.
 3. Ugdyti probleminių situacijų sprendimo gebėjimus.
 4. Tolerancijos ir pagarbos vieni kitiems ugdymas.

Projekto trukmė:  2018 metų rugsėjo – 2019 gegužės mėnesiai.

Įgyvendinant emocinio intelekto ugdymo projektą ,,Kas gyvena manyje‘‘ siekiame skatinti vaikų  emocijų suvokimo ir raiškos gebėjimus, sudaryti  sąlygas sėkmingų bendravimo įgūdžių ugdymui. Norint suprast save, pirmiausia turi pažint savo jausmus, juos įvardint. Padedant vaikams įvardyti, kaip jie jaučiasi, vaikai geriau supranta savo jausmų pasaulį. Geriau pažindamas save, vaikas geriau supras ir tai, kaip jo elgesys veikia kitus. Jausmų pažinimas padeda vaikams įveikti kasdienius sunkumus. Vaikams patinka mokytis per žaidimą. Jie noriai mokosi suprasti ir pažinti jausmus per eilėraščius, pasakas, pokalbius, vaidybą, piešimą, muziką, dainą. Suvaidinti pasakėlių, įvairių situacijų  personažai su nurodytais jausmais parengtomis  priemonėmis, žaismingais EMOCIUKAIS, ugdo ir moko  geriau pažinti save ir padeda  vaikams stiprinti ryšį  su kitais. Džiugu, kad savo idėjomis ir pagamintomis priemonėmis prie projekto įgyvendinimo prisideda  ir  darželį lankančių vaikų tėveliai.

Aš linksmas, greitas ir vikrus“

2016-10-01 – 2017-05-31

Lopšelio-darželio „Buratinas“ bendruomenė  daug dėmesio skiria vaikų fizinio aktyvumo skatinimui, kadangi fizinis aktyvumas ugdo ir stiprina visas organizmo sistemas, veikia jų funkcijas ir gyvybingumą. Jis ypač svarbus ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie intensyviai auga ir tobulėja. Jiems būdingas judėjimo poreikis užtikrina visapusišką vaiko organizmo vystymąsi ir skatina sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą. Susitelkiant į vaiko fizinio aktyvumo ugdymą kuriama judėjimui palanki ugdymo įstaigos aplinka.

Vykdomo projekto tikslas – tenkinti vaiko judėjimo poreikius, išreiškiant save judesiu, įgyjant įvairiapusės fizinės patirties, atitinkančios vaiko raidos tarpsnį, rūpinantis vaiko fizine ir emocine sveikata, ugdant kūrybiškumą ir organizuotumą.

Projekto uždaviniai:

 1. Sudaryti sąlygas reguliariai aktyviai fizinei vaikų veiklai.
 2. Ugdyti vikrumą, lankstumą, stiprumą, valią ir ištvermę.
 3. Ugdyti vaikų gebėjimą panaudojant turimas priemones susikurti fiziniam aktyvumui tinkamą aplinką.
 4. Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti su kitais fizinės veiklos metu.
 5. Ugdyti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą.

Projekto „Aš linksmas, greitas ir vikrus“ efektyvumo vertinimas tėvų ir pedagogų požiūriu

 „Bendravimo džiaugsmas”

2015-02-01 – 2015-04-30

Tikslas: skatinti vaikų socialinės kompetencijos vystymąsi, ugdant bendravimo įgūdžius. Uždaviniai:

 • Kurti ir puoselėti draugišką emocinę aplinką;
 • Mokyti, kaip spręsti problemines situacijas;
 • Ugdyti toleranciją ir pagarbą vieni kitiems;
 • Skatinti sakytinės kalbos tobulėjimą;
 • Skatinti teigiamų santykių tarp vaikų formavimąsi;
 • Ugdyti vaikų elgesio kultūrą;
 • Sudaryti galimybę susidraugauti su kitų įstaigų ugdytiniais.

Projekto partneriai:

 • Lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenė.
 • Lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenė.
 • Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinės mokyklos ikimokyklinių grupių bendruomenė.

100_1476 100_1489 100_1511

Žodinė paieška

Renginiai

Kovo  2021
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
© 2021 mir.lt
Versija neįgaliesiems