Šalies

Nacionalinis eTwinning projektas „Sveikatos keliu ženkime kartu”

Projekto trukmė: 2017-10-05 – 2018-05-30

Projekto kūrėja: Kauno darželio-mokyklos „Šviesa” pedagogė Virginija Paužienė

Projekte dalyvauja: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Dainiukų”, „Debesiukų”, „Varliukų-Abėciukų” „Ežiukų”  grupių bendruomenės drauge su kitomis Lietuvos ikimokyklinėmis įstaigomis.

Projekto tikslas: stiprinti vaikų sveikatos įgūdžius, žinias bei gebėjimus, įtvirtinant medžiagą netradicinėmis priemonėmis bei edukacinėmis veiklomis.

Projekto eiga: organizuojamos sporto šventės, orientacinės varžybos, kūrybinės veiklos, susietos su vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimu(si).

Projekto rezultatas: per ugdomąją veiklą sužinos apie judėjimo reikšmę žmogaus sveikatai. Projekto metu vaikai patirs įvairaus judėjimo džiaugsmą, patirs naujų įspūdžių, sėkmingai įveiks naujas kliūtis. Pasidalinta gerąja patirtimi eTwinning platformoje.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

Nacionalinis eTwinning projektas „Mano svajonių darbas”

Projekto trukmė: 2017 rugsėjis – 2018 gegužė

Projekto kūrėjas: Regimantas Kaikaris priešmokyklinio ugdymo pedagogas
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijа.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio – darželio ,,Buratinas“ ,, Varliukų – Abėciukų“ grupės bendruomenė ir dar 54 nariai iš Kauno, Alytaus, Gargždų, Šiaulių, Vilkaviškio, Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, Vilniaus, Panevėžio, Rokiškio, Mažeikių, Radviliškio švietimo įstaigų.

Projekto tikslas: supažindinti vaikus su įvairiomis profesijomis ir jų darbo specifika.

Projekto eiga: vaikai nupieš savo tėvų darbą ir įvardins jų profesijas,  nupieš savo svajonių darbą, kuo jie nori būti užaugę, pagal galimybes  susipažins su įvairių profesijų atstovais,  fotografuosis su įvairių profesijų atributika, reikmenimis.

Projekto rezultatas: : ugdytiniai  išsiaiškins skirtingų profesijų ypatybes, nuo mažens pradės svajoti, kuo  bus užaugę,  visapusiškai pažins įvairias profesijas.

Projekto medžiaga bus pateikta TwinSpace erdvėje, bus sukurtas vaizdo įrašas, kuris apibendrins projektą. Vaikai ir pedagogai dalinsis savo idėjomis ir patirtimi.

Nacionalinis eTwinning projektas „Gėlės gyvenimas nuo sėklos iki žiedo”

Projekto trukmė: 2017-03-27 – 2017-10-31

Projekto kūrėja: Kauno menų vaikų darželio „Etiudas” pedagogė Aušra Rašytinienė.

Projekte dalyvauja: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Dainiukų”, „Žvangučių”, „Boružiukų”, „Smalsiukų”, „Ežiukų” grupių bendruomenės drauge su kitomis Lietuvos ikimokyklinėmis įstaigomis.

Projekto tikslas: supažindinti vaikus su gėlės gyvenimu nuo sėklos iki žiedo, puoselėjant vaikų dvasines, kūrybines galias, pratinant kurti grožį savo aplinkoje.

Projekto eiga: panaudojant meninį ugdymą (muziką, dailę, teatrą, šokį), lavinamuosius žaidimus, aplinkos pažinimą, sakytinę bei rašytinę kalbą, supažindinti vaikus su gėlės (augalo) sandara.

Projekto rezultatas: vaikų darželio lauko teritorijoje vaikų sukurtas gėlynas.

Apdovanojimai už veiklą projekte:

eTwinning projektas ,,MAMA #eTwPavasaris”

 Projekto trukmė: 2017-05-05 – 2017-06-30

Projekto kūrėja: priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Rita Bartuškienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas” „Debesiukų“, Kėdainių lopšelio-darželio ,,Pasaka“, Šakių lopšelio-darželio ,,Berželis“ grupių bendruomenės, Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnacijos bendruomenė.

Projekto tikslas:  pasidalinti kūrybinėmis idėjomis, kurios tobulina vaikų praktinius įgūdžius.

Projekto eiga. Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių darželiuose ir mokyklose. Vaikai kuria ypatingas dovanas mamytėms, kurias įteikia kartu su  nuoširdžiais žodžiais. Visada ieškome originalių kūrybinių idėjų, kurios ne tik lavintų vaikų praktinius veiklos įgūdžius, bet ir džiugintų mamas. Projekto įkūrėjai atsakingi už du projekto narių virtualius susitikimus. Visi dalyviai pasidalina mokinių kūrybiniais darbais sukurtais Motinos dienai šiose kategorijose: atvirukai, erdviniai kūriniai, grupiniai darbai, popieriaus karpiniai ir kt.

Projekto rezultatas: viešas projekto dienoraštis Twinspace.

Viena iš projekto veiksenų – Filmas ,,Mamyte mylima“

Nacionalinis eTwinning projektas „Gamtos spalvos darželio aplinkoje”

Projekto trukmė: 2017-04-11 – 2017-06-31

Projekto kūrėja: Vilkaviškio vaikų  lopšelio –  darželio „Buratinas” pedagogė metodininkė  Rita Bartuškienė.

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Debesiukų”, ,,Varliukų – abėciukų“, Vilniaus lopšelio – darželio ,,Saulėgrąža“, Šilalės lopšelio – darželio ,,Žiogelis“ grupių bendruomenės.

Projekto tikslas: pažinti ir pavadinti gamtos spalvas darželio aplinkoje, būti kūrybingu, išradingu.

Projekto eiga: vaikai darželio aplinkoje stebės gamtos spalvas, jas įvardins, ieškos panašių spalvų ir atspalvių. Žais, kurs, tyrinės, išreikš save meninės raiškos priemonėmis, puoselės darželio aplinką. TwinSpace erdvėje talpins savo potyrius, veiksenas.

Projekto rezultatas: Ugdytiniai susiras naujų draugų, susipažins su kito darželio gamtine aplinka, išgyvens kūrybos džiaugsmą, išmoks pažinti ir pavadinti gamtos spalvas darželio aplinkoje. Bus surengta paroda, sukurtas filmas. ,,Debesiukų“ grupės atrastos gamtos spalvosbalandžio mėnesį:

Apdovanojimai už veiklą projekte:

 

Nacionalinis eTwinning projektas „Pavasario renginiai ir šventės ikimokyklinėse įstaigose”

Projekto trukmė: 2017-03-22 – 2017-05-31

Projekto partneriai: Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas”  „Debesiukų”  grupių bendruomenė, Šiaulių, Alytaus, Radviliškio, Gargždų, Kėdainių ikimokyklinių įstaigų bendruomenės.

Projekto tikslas: skatinti pedagogus dalintis pavasario švenčių ir renginių organizavimo idėjomis ir patirtimis. Projekto eiga: projekto dalyviai pasirenka vieną pavasario šventę  ir ją pristato išsamiai, su scenarijumi (nurodomi žaidimai, dainos ir kt. informacija). Projekto partneriai parašo išsamią šventės refleksiją. TwinSpace erdvėje talpina šventės akimirkas. ,,Debesiukų“ grupės mokiniai dėkojo žemei už jos dosnumą, gerumą, begalinę meilę

 

Nacionalinis eTwinning projektas „Rudens stop kadras”

2016-08-26 – 2016-11-30

Projekto tikslas – kartu su vaikais tyrinėti, stebėti rudenį ir užfiksuoti gražiausias vaikui rudens akimirkas įvairiose veiklose. Foto akimirkomis dalintis tarp bendraamžių.

Projekto partneriai: mūsų darželio „Smalsiukų“, „Debesiukų“, Vilniaus „Krivulės“ ir Šeduvos darželio priešmokyklinių grupių bendruomenės.

Projekto eiga: ugdytiniai tris mėnesius stebėjo, tyrinėjo, domėjosi vykstančiais pokyčiais gamtoje, rinko informaciją, fiksavo rudens grožį įvairiose veiklose, atrado daug naujų ir įdomių dalykų fotografuodami.

Veikla projekte apdovanota:

Respublikinis projektas „Šachmatai darželyje – 2016”

Projektas skirtas Mokyklų bendruomenių metams. Projektą organizuoja Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis ,,Buratinas

Tikslas: Populiarinti šachmatų sportą, didinti motyvaciją bendruomenėse žaisti šachmatais. Uždaviniai:

 • Ugdyti vaikų intelektą, loginį mąstymą, garbingos kovos ir kilnaus elgesio principus.
 • Sudaryti galimybes vaikams susipažinti, dalyvauti šachmatų turnyruose su kitų ugdymo įstaigų ugdytiniais.
 • Keistis ugdytinių sportinės, meninės, kūrybinės veiklos produktais.
 • Ugdymo įstaigų, dalyvaujančių šachmatų sporte, vadovams, pedagogams, treneriams dalintis gerąja darbo patirtimi.

Dalyviai:

 •  Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis ,,Buratinas“
 •  Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“
 •  Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“
 • Marijampolės lopšelis-darželis „Šaltinėlis“
 •  Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“

Projekto trukmė: 2016 m. sausio 11 d. iki 2016 m. gegužės 31 d.

Projekto vadovė: direktorė Danutė Žilinskienė

Projekto koordinatoriai: Rita Bartuškienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, metodininkė; Edita Setkauskienė, grupės auklėtoja metodininkė; Rolandas Martinkus, šachmatų būrelio treneris.

Projekto partneris: Vilkaviškio šachmatų klubas „Širvinta“

 „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokymo įstaigose“ 

Vykdo olimpinio ugdymo programą : „Iš vaikystės namų į olimpinį kelią“ 2013-2015 m.

 1. Įstaiga dalyvavo LOK skelbtame ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklos 2014 metų projekto konkurso „Olimpinę ugnelę į kiekvieno širdelę“ atrankoje ir gavo  dalinį finansavimą.

Vykdo projektą „Mes sportuojame žvaliai-kamuoliukai mūs draugai“2014- 05-05 iki 2014-11-21

Tikslai: Palaikyti aktyvią sportinę veiklą įstaigoje, sudominti socialinius partnerius olimpinio ugdymo idėjomis. Skatinti žaisti olimpinių šakų žaidimus.

Uždaviniai:

 • Suteikti žinių apie olimpinių šakų komandinius žaidimus su kamuoliu ir žaisti krepšinį, futbolą, tinklinį.
 • Organizuoti sportinius renginius, įgyvendinant projekto idėjas, įtraukti į sportinę veiklą socialinius partnerius.
 • Raginti sportuoti ugdytinių šeimas įstaigoje ir laisvalaikiu.
 • Skatinti jaunąją kartą gyventi ir leisti laisvalaikį sveikai.

Nacionalinis eTwinning projektas „Etnografijos puoselėjimas darželyje”

2015-01/ 12-31. Dalyvauja iš 12 Lietuvos vaikų lopšelių – darželių 12 mokytojų.

Tikslai: Ugdyti tautinį identitetą, pagarbą gimtajam kraštui, senjorams, etnografinių regionų savitumui: tautiniams rūbams, kulinariniam paveldui, papročiams, tarmėms ir patarmėms, tautosakai, muzikiniam folklorui, tautodailei ir kitai liaudies kūrybai.

Tikėtini rezultatai: Ikimokyklinio amžiaus vaikai susipažins su skirtingų regionų tarmėmis, papročiais, tautiniais rūbais, daiktais, dainomis, žaidimais ir šventėmis. Pedagogai taip pat apsikeis savo idėjomis ir patirtimi.

 

 

 

Žodinė paieška

Renginiai

Gruodžio  2018
Pi An Tr Ke Pe Še Se
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
© 2018 mir.lt